6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Zbigniew Bielecki

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1983 roku pracuje w Instytucie Optoelektroniki WAT. Pracę doktorską obronił w 1992r., habilitował się w 2002r., a tytuł profesora otrzymał w 2008 roku. Pełnił wiele funkcji kierowniczych w macierzystej uczelni. Obecnie jest profesorem zwyczajnym WAT. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 450 publikacji z zakresu detekcji sygnałów optycznych (w tym 5 monografii, 2 skrypty akademickie, 11 rozdziałów w monografiach zagranicznych, 7 rozdziałów w monografiach krajowych, ponad 70 publikacji w czasopismach indeksowanych). Po uzyskaniu tytułu profesora przedmiotem jego działalności naukowej są wysokoczułe sensory niebezpiecznych gazów, optoelektroniczne sensory markerów chorobowych zawartych w wydychanym powietrzu oraz łączność optyczna w otwartej przestrzeni. Najważniejsze funkcje: przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia w WAT (2008-2012), przewodniczący Komisji ds. Nauki w IOE WAT (2008-2020), członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2011-2020), Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Polskiego Komitetu Optoelektroniki, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, SPIE, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz komitetów naukowych kilkunastu konferencji krajowych i międzynarodowych. Był członkiem Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2010) oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2011-2013), Zespołu ds. Nagród w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015), Komitetu Redakcyjnego Metrology & Measurement Systems (2011-2019) oraz Rady Wydawniczej kwartalnika – Problemy Mechatroniki. W 2017 roku otrzymał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku. W 1996r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2001r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 2006r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Scroll to Top