6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Andrzej Grzegorz Chmielewski

Pracę w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej podjął w roku 1983. W latach 1986 – 2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, od roku 2008 jest Dyrektorem Naczelnym Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. W latach 2003 – 2005 pracował w MAEA , Wiedeń. Był długoletnim wykładowcą – profesorem na Politechnice Warszawskiej. Wykładał na uniwersytetach w USA, Włoszech, Brazylii, Kazachstanie, Chinach i Sudanie. Pod jego kierunkiem wykonano 15 prac doktorskich, a dwie z współpracownic uzyskały stopień doktora habilitowanego. Opiekował się ponad 80 pracami dyplomowymi oraz inżynierskimi. Jest redaktorem naczelnym czasopism Nukleonika (Polska) i World Journal of Nuclear Science and Technology (USA). Jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie PAA, w przeszłości przez wiele lat był vice- i przewodniczącym Rady ds. Atomistyki, prezesem PTN i SEREN. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Był zaangażowany w budowę w Polsce instalacji radiacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego oraz przeszczepów, utrwalania żywności oraz oczyszczania gazów spalinowych. W tym instalacji pilotowych w EC Kawęczyn i rafinerii w Jeddah, Arabia Saudyjska oraz przemysłowej w EC Pomorzany. Brał udział w przygotowaniu i realizacji projektu strategicznego dotyczącego rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej oraz projektu Gospostrateg dotyczącego tej tematyki.. Jest autorem ponad 70-ciu patentów krajowych i zagranicznych , ponad 200 publikacji w czasopismach o renomie międzynarodowej i ponad 250 wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W roku 1999 uzyskał tytuł Złotego Inżyniera NOT w Kategorii High – Tech. W roku 2015 Zarząd Główny SEP. Przyznał mu Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego Jest odznaczony Krzyżami – Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2016 został odznaczony przez Premiera Republiki Francuskiej komandorię Palm Akademickich (L’Ordre des Palmes Académiques), a w roku 2018 Premier RP nadał mu Medal „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Scroll to Top