6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-050), ul.Świętokrzyska 14.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@sep.com.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1, z dopiskiem „IOD”, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, zaproszenia i udziału w Kongresie Elektryki Polskiej.
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w wyżej wskazanym celu jest niezbędne do:
a) wykonania umowy o świadczenie usługi udziału w Kongresie, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na działaniach związanych z organizacją Kongresu Elektryki Polskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz umożliwienie organizacji i promowania Kongresu Elektryki Polskiej, w tym promocja ogólnej działalności administratora. Podczas wydarzenia będą wytwarzane zdjęcia oraz nagrania, które następnie mogą być opublikowane, w szczególności lecz nie wyłącznie w mediach społecznościowych administratora.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Kongresie.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu wskazanego w pkt 3, w tym do czasu wykonania wszystkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym np. w zakresie usług IT, jak również usług wsparcia technicznego lub organizacyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji praw może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, na adres e-mail wskazany w pkt 2 albo na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt 1.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top