6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Leszek R. Jaroszewicz

Prof. dr. hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz, czł. koresp. PAN – Fellow SPIE, międzynarodowy ekspert w obszarze fotoniki światłowodowej zwłaszcza jej zastosowań czujnikowych. Były prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii tej uczelni. Vice-przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotonicznego (dawniej SPIE-PL), członek KEiT PAN oraz KIMIM PAN a także Rad Naukowych IGF PAN, IMG PAN, CBK PAN oraz IM WAT, ekspert w firmie Elproma Elektronika Sp. z o.o. Promotor 13 doktorów nauk technicznych, współautor 15 rozdziałów w monografiach, ponad 400 publikacji naukowych w tym 160 artykułów w czasopismach JCR (Top 2% scientist, lata 2019-2022), 14 patentów (h=22 wg. Scopus), redaktor naczelny czasopisma Opto-Electronics Review (baza JCR). Przewodniczący zespołów, ekspert i recenzent w OPI, FNP, NCBR oraz w zagranicznych agencjach finansujących naukę (Kanada, USA, Republika Czeska, Włochy, EU) jak i w licznych czasopismach JCR. Kierownik ponad 20 projektów badawczych i rozwojowych uzyskanych w drodze konkursów.
Działalność naukowa prof. L. R. Jaroszewicza w zakresie fotoniki światłowodowej dotyczy światłowodowej transmisji koherentnej, interferometrycznych i polarymetrycznych czujników światłowodowych włączając w to szeroki zakres wykorzystania światłowodowego interferometru Sagnaca jako czujnika różnorodnych pól fizycznych, który stał się jego głównym obecnym polem zainteresowań w zakresie budowy i eksploatacji światłowodowego sejsmografu rotacyjnego (rozwiązanie 9-krotnie wyróżnione na międzynarodowych wystawach innowacyjności). Ponadto zajmuje się zastosowaniem technologii fotonicznych jako czujników obejmując: hybrydowe przetworniki falowodowe wykorzystujące ciekłe kryształy, nowe technologie wytwarzania monokryształów i szkieł zwłaszcza tlenkowych (włączając kompozytowe pokrycie ferroelektrycznych monokryształów i ciekłych kryształów), technologie zaawansowanych światłowodowych i mikrostrukturalnych elementów oraz badanie zjawisk polaryzacyjnych w różnorodnych strukturach falowodowych wykorzystywanych do budowy czujników.

Scroll to Top