6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Andrzej Hachoł

Dr inż., prof. PWr. Andrzej Hachoł
Dr inż. elektronik, prof. PWr – pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Autor ponad stu artykułów naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, referatów konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Autor wielu wdrożeń przemysłowych, autor i współautor 11 patentów i zgłoszeń patentowych. Specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i FSNT-NOT. Urodził się 20 lutego 1953 r. w Sosnowcu. W roku 1968 rozpoczął naukę na Wydziale Elektrycznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1973-1978) ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Równolegle ze studiami magisterskimi (po czwartym roku) podjął studia doktoranckie w ramach programu „Talent”, które ukończył w roku 1981, i po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. „Metoda wieloparametrowego pomiaru w niekontrolowanych warunkach” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1981 r. zatrudniony został w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora w Politechnice Wrocławskiej. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle. M.in. odbył staż zawodowy w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) w dziale kontrolingu systemów energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił w IKSAiP obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. Od 2006 – 2014 roku był wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. W latach 2014 – 2022 był prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP. Aktualnie jest wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i członkiem Zarządu Głównego SEP. Jest Członkiem Honorowym SEP. We Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT jest przewodniczącym Prezydium Rady NOT, jest delegatem Dolnego Śląska do Rady Krajowej NOT. Od 2012 r. jest członkiem Centralnego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.

Scroll to Top