6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Jakub Kupecki

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki
Dyrektor Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Centrum Technologii Wodorowych IEN-PIB. Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach związanych z energetyką, w tym technologiami wodorowymi, finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów jądrowych w Polsce (IEN-PIB, NCBJ) i Szwecji (KTH). Od 2017 Visiting Professor w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu i administracji publicznej, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, Zespołu Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa, Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej GAZ-SYSTEM. Koordynował prace interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za raport Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Scroll to Top