6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Agnieszka Iwan

Prof. dr hab. Agnieszka Iwan pracuje w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI), gdzie pełni funkcję kierownika pionu naukowego i sekretarza naukowego oraz na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL) na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie, gdzie jest członkiem senatu. Odbyła roczne stypendium naukowe po doktoracie w Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS) w Grenoble we Francji. W roku 2019 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.
Zainteresowania naukowe:
Obejmują kompleksowe badania w dziedzinie konwersji energii i ukierunkowane są na zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem uwzględniając aspekty zarówno bezpieczeństwa militarnego jak i pozamilitarnego w tym energetyczne, środowiskowe, gospodarcze, społeczne i ekonomiczne. Prowadzonym obecnie tematem przewodnim w zakresie energii odnawialnej są urządzenia tandemowe na bazie ogniw słonecznych i magazynów energii w relacji także do cyklu życia i niezawodności urządzeń i ich elementów składowych. Są to w szczególności: (i) ładowarki słoneczne na bazie ogniw słonecznych (krzemowych, barwnikowych, perowskitowych i hybrydowych/modułowych/elastycznych) oraz superkondensatorów, baterii litowo-jonowych i rozwiązań hybrydowych; (ii) modułowe zapalarki słoneczne, (iii) lekkie/kieszonkowe ładowarki słoneczne, (iv) hybrydowe/modułowe farmy fotowoltaiczne połączone z magazynami energii, (v) ogniwa/ładowarki słoneczne ze zmniejszoną sygnaturą radarową i kamuflarzem, (vi) nowe/zmodyfikowane kompozyty organiczne/polimerowe i organiczno-nieorganiczne o dedykowanych dla konkretnych urządzeń właściwościach opto-elektronicznych.
Dorobek naukowy:
• indeks Hirscha według Scopus: 27,
• publikacje: 330 (w tym: publikacje z listy JCR: 147, artykuły w innych czasopismach: 18, monografie i książki: 3, rozdziały w monografiach i książkach: 7, referaty konferencyjne: 155 (w tym na konferencjach międzynarodowych: 75 oraz 16 wystąpień na zaproszenie),
• patenty: 16 (w tym 1 europejski),
• recenzje artykułów do czasopism z listy JCR oraz monografii i książek: 207,
• projekty badawcze: 22 (w tym projekty międzynarodowe: 8),
• demonstratory: 7,
• karty technologii 54,
• organizacja sesji specjalnych na konferencjach naukowych: 14.
Działalność w zakresie rozwoju kadry:
• recenzje habilitacji: 9,
• recenzje doktoratów: 13,
• promotor obronionych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich: 41.
Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:
• Członek Silver Member of International Solar Energy Society (ISES) (od 2017+),
• Członek Komitetu Naukowego Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk (od 2020+),
• Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Elektroniki (od 2015+),
• Członek Komitetu Naukowego czasopisma Opto-Electronics Review (od 2014+),
• Członek (International Editorial Board) czasopisma Przegląd Nauk o Obronności (od 2020+),
• Edytor działowy czasopisma Metrology and Measurement Systems (od 2020+),
• Członek Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (od 2009+),
• Członek Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenie Elektryków Polskich (od 2012+),
• Członek założyciel i członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Instytut Energii Słonecznej (od 2011+),
• Członek Narodowego Laboratorium Fotowoltaiki umiejscowionego na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej w ramach Nauki techniczne i energetyka (od 2020+),
• Ekspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020,
• IAAM Scientist Medal of the year 2017 for notable and outstanding research in the Advance Materials & Technology otrzymany na konferencji European Advance Materials Congress, (Sztokholm, Szwecja),
• Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” MON z dn. 13.07.2022.

Scroll to Top